• 1876

  Edició del Pla Eixample Gumà (aprovat 2 anys abans)

  • Encara constitueix el document que regeix urbanísticament a la ciutat a dia d’avui
 • 1981

  Aprovació del Pla General d’Ordenació Municipal de Vilanova i la Geltrú (PGOM)

  • Recull l’origen de l’Eixample Nord, classificant-ho com a sòl urbanitzable no programat.
  • Classifica el sector de la Platja Llarga com a sòl urbà sotmès a pla especial.
 • 2001

  Aprovació de la Revisió del PGOM

  • Inclou el desenvolupament de l’Eixample Nord, classificant-ho com a sòl urbanitzable delimitat.
  • Va mantenir la classificació de sòl urbà per a l’àmbit de la Platja Llarga.
 • 2002

  Aprovació del projecte d’urbanització de la Platja Llarga.

 • 2003

  Aprovació de la modificació puntual del PGOU i el conveni urbanístic amb la immobiliària Subirats Berenguer: permetia construir 259 habitatges i obligava a fer un hotel a la Platja Llarga.

 • 2004

  Al maig l’Ajuntament atorga llicència d’obra a la immobiliària per construir el primer dels edificis previstos a la parcel·a R3 de Platja Llarga.

  Es va organitzar la plataforma “Salvem la Platja Llarga” que demanava la suspensió de les obres i la reclassificació de l’espai com a sòl no urbanitzable protegit.

  L’Agència Catalana de l’Aigua envia requeriment d’un estudi de inundabilitat.

  Al juliol l’Ajuntament suspèn la llicència d’obra.

 • 2005

  La Generalitat aprova el Pla Director Urbanístic del Sistema Costaner, que recomana preservar la Platja LLarga d’aprofitaments urbanístics.

 • 2006

  Al maig el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va ordenar deixar sense efecte els decrets de l’Ajuntament de Vilanova que detenien les obres d’urbanització de la Platja Llarga, després d’un recurs presentat per la immobiliària Subirats Berenguer.

  En Setembre s’aprova un conveni a tres bandes entre l’Ajuntament, l’Incasól i l’empresa Subirats Berenguer, que traslladava els drets edificatoris previstos per a la Platja Llarga a l’Eixample Nord, multiplicant l’edificabilitat per 2,4. L’acord preveia que:

  • El Incasól havia de cedir terrenys a Subirats Berenguer en diversos punts de Catalunya, a canvi de les 4 parcel·les de la Platja Llarga.
  • Una vegada el Incasól fos propietari dels terrenys, els hauria de traspassar a l’Ajuntament de Vilanova a través d’una permuta per solars en el Eixample Nord.
  • Per generar solars edificables en l’Eixample Nord, es va preveure la tramitació d’una modificació puntual del PGOU, que s’havia de dur a terme a principis de 2007, i que hauria d’incloure un increment de l’edificabilitat del sector d’un 10%.
  • L’Ajuntament no podrà modificar la qualificació urbanística de la Platja Llarga fins que no es formalitzi la totalitat de les permutes de les 4 parcel·les de Subirats Berenguer en la Platja Llarga, condicionant qualsevol revisió del PGOM.
  • En el termini màxim de sis anysl’Ajuntament havia de cedir al Incasól els terrenys de l’Eixample Nord, ja urbanitzats. En cas contrari, el Incasól podria donar per trencat el conveni i es podria tornar a construir en la Platja LLarga.
  • La promotora retirava tots els recursos judicials interposats contra l’Ajuntament per la paralització de les obres d’urbanització, i pagaria al Consistori 1,8 milions d’euros en concepte d’obres d’urbanització pendents, import que s’ha de destinar a despeses d’urbanització de l’Eixample Nord.
  • El benefici que obtingués Incasól dels solars de l’Eixample Nord es destinaria a equipaments en el mateix municipi.
  • Valor de la permuta: 71,3 milions €.
  • Termini màxim per a formalitzar les permutes: abans del 1r trimestre de 2010.

  La preservació de la Platja LLarga queda condicionada al compliment d’aquests acords.

 • 2007

  Al març l’Ajuntament va aprovar inicialment la Modificació del PGOUM al sector de l’Eixample Nord, en la que s’incorpora la reserva d’edificabilitat de Platja Llarga.

  A l’octubre es constitueix el Consorci entre l’Ajuntament i el Incasól.

  Les despeses de funcionament es divideixen al 50%, però el Incasòl avança des de l’inici la part corresponent a l’Ajuntament, fins que el Consorci comenci a recaptar quotes d’urbanització als propietaris del sector.

  Les quantitats avançades, es tornaran mitjançant el lliurament de parcel·les edificables de les obtingudes per l’Ajuntament en el primer sector que es desenvolupi, mitjançant adjudicació directa.

 • 2008

  El Consorci convoca un concurs per al disseny de l’ordenació de l’Eixample Nord.

 • 2009

  Al febrer es van posar en marxa els primers tallers participatius per definir el futur sector.

  Al desembre es va designar el guanyador el concurs i se signa la primera addenda als convenis, acordant modificar:

  Valor global de la permuta: 58,9 milions €.

  El calendari: el termini màxim per a formalitzar les permutes: 31/12/2012.

  Valor de les permutes ja formalitzades: 5,8 milions € (9,87%) per:

  • Parcela R1 de Platja Llarga = 72,10%
  • Pendent de materialitzar: 53,1 milions € (90,13%)
 • 2010

  Es contracta a l’equip guanyador perquè redacti l’avançament de pla i els estudis bàsics i es preveu l’aprovació inicial del pla parcial per al segon trimestre.

 • 2012

  Juny – es signa la Segona addenda als convenis acordant:

  Modificar el calendari: el termini màxim per a formalitzar les permutes: 31/12/2016.

  Es manté el valor acordat de la permuta: 58,9 milions €.

  Valor de les permutes ja formalitzades: 11,4 milions € (19,37%) per:

  • Parcel·la R1 de Platja Llarga = 82,23%
  • Parcel·la R4 de Platja Llarga = 25,20%

  Pendent de materialitzar: 47,5 milions € (80,63%)

  S’inclou una nova permuta de 22,2 milions € (37,70%) per:

  • Parcela R1 de Platja Llarga = 17,77% (completa el 100%)
  • Parcela R4 de Platja Llarga = 74,80% (completa el 100%)
  • Parcela R2 de Platja Llarga = 38,72%

  Pendent de materialitzar: 25,3 milions€ (42,92%), que es componen de:

  • Parcela R2 de Platja Llarga = 61,28%(falten 10,4 milions€, per completar el 100% )
  • Parcela R3 de Platja Llarga =100% – ( falten 14,9 milions€ = 100% = parcel·la amb llicència d’obra suspesa).

  L’Ajuntament haurà de retornar a Subirats Berenguer l’aval de 1.600.000 € i abonar 12.000 € per cada dia de demora en l’atorgament de les llicències.

 • 2014

  La CUP veta l’aprovació inicial de la Modificació puntual des del Consorci i exigeix una audiència pública per debatre sobre la necessitat d’aquest desenvolupament

 • 2015

  Al gener l’Ajuntament es veu obligat a convocar l’audiència pública, sol·licitada per la plataforma Parlem de l’Eixample Nord mitjançant la presentació de més de 3.000 firmes.

  Amb l’entrada al consistori de 2 nous grups municipals (Som VNG i ERC), cal canviar els estatuts del consorci i el govern aprofita per canviar també el sistema de votació, perquè cap grup pugui vetar els acords.

  Sota el pretext de necessitar modificar els estatuts per incorporar 2 membres més, constitueix el nou Consell General del Consorci amb CiU, PSC, ERC, C’s i PP, impedint que participin CUP i Som VNG fins que estiguin modificats els estatuts, tot i que tots dos grups tenen més representació que el PP al consistori.

  El dia 23 de desembre es reuneix el Consell General. per donar un informe de la situació (sol·licitem la documentació, està en una carpeta específica).

 • 2016

  El 27 d’abril es reuneix el Consell Gral. Del Consorci per a elevar al ple la modificació puntual.

  El Ple del dia 2 maig acorda per majoria absoluta (amb els vots en contra de Som VNG i la CUP) l’aprovació inicial de la Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació en el sector Eixample Nord.

  Durant el termini d’informació pública, la CUP i Som VNG van presentar al·legacions al projecte.

  El Consell General del Consorci es va reunir 2 vegades més durant l’any per debatre fonamentalment sobre els seus comptes, una nova pròrroga als convenis i la modificació dels seus estatuts.

 • 2017

  Ja porten gastats més de 3 milions d’euros.

  Encara no han modificat els seus estatuts, amb el que continuen impedint la participació de Som VNG i la CUP.

  Encara no han contestat a les al·legacions al projecte presentades.

 • ...